ອະໄພ

posted on 18 May 2010 12:09 by saixelamphao

img.laoupload.com | ບໍລິການ ອັບໂຫລດຮູບ ຝາກຮູບ ດາວໂຫລດຮູບ ເກັບຮູບ ສົ່ງຮູບ ຮັກສາຮູບ ຟຣີ!!!!
ການອະໄພ ໃຫ້ໂອກາດ ເມື່ອມີໄພ
ເປັນປັດໄຈ ເປັນເຄື່ອງມື ໃຫ້ເກີດສຸກ
ມີອະໄພ ຢູ່ທີ່ໃດ ບໍ່ມີທຸກ
ຄວາມສະຫງົບ ສັນຕິສຸກ ກໍເກີດມີ


ການອະໄພ ໃຫ້ກັນໄດ້ ບໍ່ຍາກສັງ
ເປັນພະລັງ ຄ້ຳຈູນ ສັນຕິສຸກ
ມີອະໄພ ມີຄວາມຮັກ ສິ້ນຄວາມທຸກ
ນີ້ຄືຍຸກ ອະຣິຍະ ອະໄພທານ

edit @ 18 May 2010 13:51:12 by saixelamphao

Comment

Comment:

Tweet